Paj Akèy

anons: enfòmasyon sou
konsekrasyon Rev Jeffrey Mello
se sou sitwèb ECCT a

Rev. Jeffrey Mello eli
kòm XVI Evèk Diocesan nan ECCT

Reverè Jeffrey Mello, Rektè Legliz Episkopal Saint Paul, Brookline, Massachusetts, te eli 21 me kòm 16yèm evèk nan Legliz Episkopal nan Connecticut, annatant konsantman obligatwa yo nan men yon majorite evèk ki gen jiridiksyon ak komite permanent nan Legliz Episkopal la.

Rev. Mello te eli sou sizyèm bilten vòt la soti nan yon adwaz nan senk kandida. Li te resevwa 129 vòt sou 225 vòt yo nan lòd lay ak 113 sou 175 jete nan lòd klèje a. Yon eleksyon sou bilten vòt sa a te egzije 114 nan lòd lay ak 89 nan lòd klèje a.

Eleksyon an te fèt pandan kongrè eleksyon espesyal dyosèz la nan Connecticut Convention Center, ansanm ak yon lokal oksilyè nan Christ Church Cathedral nan Hartford, CT. Antandan yon pwosesis konsantman siksè, Rev. Mello pral reyisi Rt. Rev. Ian T. Douglas, Ph.D., ki te anonse pran retrèt li jis plis pase yon ane de sa.

Gade anons konplè isit la.

Konsekrasyon an pwograme pou pran plas 15 oktòb 2022, nan Connecticut Convention Center nan Hartford.

Patisipe nan misyon Bondye a ansanm:

Nou genyen anviwon 60,000 moun atravè sis rejyon, ki gen plis pase 155 pawas ak kominote k ap adore. Ansanm, nou se yon kominote konsakre pou patisipe ak konprann wòl nou nan misyon Bondye.

Priyè Tranzisyon Evèk

Ki gen pitye Bondye, nou remèsye w ak fè lwanj ou dèske w gide moun ECCT yo nan disènman pwochen evèk dyosezan nou an ki abouti nan eleksyon Jeffrey Mello kòm XVI Evèk Dyosèz la. Nou priye pou Bishop-elect Jeff ak fanmi li, pandan y ap vwayaje nan tranzisyon nan nouvo apèl Bishop-Elect Jeff la. Nou priye tou pou moun Legliz Episkopal St Paul nan Brookline pandan y ap vwayaje nan tranzisyon, di orevwa ak Evèk eli Jeff epi pandan y ap antre nan pwòp pwosesis disènman yo.

Nou remèsye ou pou tout moun ki ofri tèt yo nan disènman nou an, espesyalman pou kandida Glenna, Kate, Tanya, ak Whitney. Se pou w kontinye fè yo gras ak kado yo pandan y ap kontinye suiv apèl ou a.

Nou priye pou Evèk Laura, pou favè l kontinye ak fèm, pandan l ap fè tranzisyon pou l vin asosye ak Evèk eli Jeff nan dirijan ECCT.

Nou priye nan rekonesans pou Evèk nou an Ian, lidèchip li, gidans, ak sèvis li, ak pou mari oswa madanm li Kristin, mande benediksyon pou pwochen vwayaj yo.

Tout bagay sa yo n ap priye grasa Jezikri, Sovè nou an, ki vivan e k ap gouvènen avèk ou ansanm ak Lespri Sen an, yon sèl Bondye kounye a ak pou tout tan. Amèn.