Paj Akèy

Evèk Search Lapriyè

Bondye Kreyatè nou an, Redanmtè ak Sustainer, san ou pa gen anyen ki ka fè. Voye Sentespri ou pou gide Legliz Episkopal nan Connecticut, espesyalman Komite Tranzisyon Evèk la, pandan tan tranzisyon sa a. Beni epi kontinye bon travay la kòmanse nan non ou. Louvri zòrèy komite a pou fè mal yo ak espwa yo eksprime yo epi elaji vizyon nou pou wè ki kote ou mennen. Ankouraje kè yo avèk onètete ak konpasyon pou fè travay ki devan an, nan legliz nou an ak pi lwen pase mi li yo. Ban nou kado sajès, imilite ak senpati. Gide komite a pandan y ap disène volonte ou pou yon nouvo gadò mouton, lidè enspirasyon, ak avoka dispoze pandan nap avanse travay ou nan Legliz Episkopal nan Connecticut. Beni epi rete avèk evèk nou an, Ian, pandan l ap tranzisyon nan yon nouvo lavi k ap sèvi ou. Beni kandida nou yo. Bay yo kapasite pou dirije ak sèvi. Se pou nou aprann nan men yo ak yo nan men nou, pou nou ka viv pawòl ou sèvi tout moun. Tout bagay sa yo nou lapriyè nan Jezikri Sovè nou an, ki moun ki ap viv ak ap gouvènen avèk ou ak Sentespri a, yon sèl Bondye kounye a ak pou tout tan. Amèn


Bay Komite Tranzisyon Evèk la kado sajès, imilite, ak senpati pandan y ap disène volonte ou pou yon nouvo gadò mouton, lidè enspirasyon, ak avoka dispoze pandan nap avanse travay ou nan Legliz Episkopal nan Connecticut.

Patisipe nan misyon Bondye a ansanm:

Nou se lakay yo nan sou 60,000 moun atravè sis rejyon yo, kap anglobe plis pase 155 pawas ak adore kominote yo. Ansanm, nou se yon kominote konsakre nan patisipe nan ak konprann wòl nou yo nan misyon Bondye a.