Kominike pou laprès: Rev. Jeffrey Mello eli kòm XVI Evèk Diocesan nan ECCT.

Rev. Jeffrey Mello eli kòm XVI Evèk Dyosèz
nan Legliz Episkopal la nan Connecticut

21 me 2022 - [Legliz Episkopal nan Connecticut] Reverè Jeffrey Mello, Rektè Legliz Episkopal Saint Paul, Brookline, Massachusetts, te eli 21 me kòm 16yèm evèk nan Legliz Episkopal nan Connecticut, annatant konsantman obligatwa yo nan men yon majorite evèk ki gen jiridiksyon ak komite permanent nan Legliz Episkopal la.

Kominike pou laprès: Rev. Jeffrey Mello
eli kòm XVI Evèk Diocesan nan ECCT la

Rev. Mello te eli sou sizyèm bilten vòt la soti nan yon adwaz nan senk kandida. Li te resevwa 129 vòt sou 225 vòt yo nan lòd lay ak 113 sou 175 jete nan lòd klèje a. Yon eleksyon sou bilten vòt sa a te egzije 114 nan lòd lay ak 89 nan lòd klèje a.

Mwen pa ka tann pou mwen avèk ou,
grandi avèk ou, pou vin jwenn ou
nan travay ki gen pou vini an.

Reverè Jeffrey Mello

Eleksyon an te fèt pandan kongrè eleksyon espesyal dyosèz la nan Connecticut Convention Center, ansanm ak yon lokal oksilyè nan Christ Church Cathedral nan Hartford, CT. Antandan yon pwosesis konsantman siksè, Rev. Mello pral reyisi Rt. Rev. Ian T. Douglas, Ph.D., ki te anonse pran retrèt li jis plis pase yon ane de sa.

Dapre kanon Legliz Episkopal la, yon majorite evèk ki egzèse jiridiksyon ak komite permanent dyosezan yo dwe dakò pou òdonasyon evèk eli a kòm evèk nan 120 jou apre yo fin resevwa avi eleksyon an.

Rev. Mello te adrese konvansyon an atravè yon apèl videyo Zoom, ki te tou difize an dirèk bay plis pase 300 moun ki te branche nan moman an.

Rev. Mello te di: “Mwen onore e mwen onore dèske w te chwazi m pou m vin 16yèm evèk ou nan Legliz Episkopal nan Connecticut. “Avèk tout kè m, tout lespri m, ak tout kò m mwen aksepte eleksyon w ak envitasyon w pou m sèvi kòm pwochen evèk dyosèz ou a... Mwen pa ka tann pou m avè w, pou m grandi avèk ou, pou m jwenn ak ou nan travay ki gen pou vini an. ”

Konsekrasyon an pwograme pou fèt 15 oktòb 2022, nan Connecticut Convention Center nan Hartford.

Lòt kandida yo te:

ak kandida pou petisyon:

Enfòmasyon sou tout kandida yo disponib nan ctbishopsearch.org.

Legliz Episkopal nan Connecticut gen plis pase 60,000 manm batize nan plis pase 150 pawas ak kominote adore nan sis rejyon li yo. Aprann plis nan episcopalct.org.

Media Contact:
Jasree Peralta (Lyen nan imèl)
Canon pou Kominikasyon Misyon ak Medya   
203-639-3501, x130