Enfòmasyon Sou

Pwofil ak plis lekti


Aplikasyon yo fèmen nan dat 14 desanm 2021. Mèsi ak tout moun ki aplike!

Bonjou Komite Tranzisyon Bishop la! Nou kontan pataje ECCT avèk ou nan pwosesis disènman ou.

Kit w ap kondui pase youn nan vil ki trankil nan Connecticut, kit w ap mache sou yon twotwa ki okipe vil la, oswa w ap monte bisiklèt nan yon katye banlye, si w rive sou yon legliz Episkopal, w ap wè yon siy ki di: “Legliz Episkopal la akeyi w.” Men akèy Pòl ap ekri sou Women 15:7: “Se poutèt sa, youn akeyi lòt, menm jan Kris la te akeyi nou, pou glwa Bondye.” Nou nan Eta Noutmèg la, Tè Abitid Konstan, ap aprann ak defi tèt nou pou nou konprann "Byenveni" sa pandan plizyè ane. Pafwa, akèy sa a mande pou fè fas ak pati nan sot pase nou yo ak istwa nou rakonte tèt nou ak onètete ak espwa. Pafwa, akèy sa a mande ouvèti, aprann kijan pou nou kolabore, ak selebre lajwa Bondye nan pwochen nou. Akèy sa a defi nou pou nou gade pwofondman nan tèt nou atravè lantiy divèsite rasyal, ekite, ak enklizyon. Pi plis, akèy sa a rele nou pou nou chèche mouvman Lespri Sen an epi suiv ak kiryozite ak kreyativite.

Nan mitan chanjman nan estrikti legliz la, rekonsilyasyon rasyal, chanjman klimatik, ak nan lonbraj ak chòk nan yon pandemi, ECCT ap chèche pou yo vin yon legliz fidèlman swiv Jezi nan Venteyyèm Syèk la. Nou anvi konprann plis akèy Bondye ap rele nou pou nou resevwa ak pwolonje nan kontèks patikilye nou an. Nou espere XVI Evèk Connecticut la ap dirije nou, l ap renmen nou epi l ap defi nou nan apèl sa a.

Men, si se ou menm, nou espere ou pral li Pwofil nou an epi ou pral santi rale Sentespri a pou vin pwochen Evèk Dyosèz nou an.

Avèk benediksyon ak rekonesans,


Marsha Adell ak Linda Spires+
Ko-Chèz Komisyon Tranzisyon Evèk la