Sesyon Tande

Sesyon Tande

Tout Sesyon Tande yo fini.


BTC a ofri Bondye di Bondye mèsi pou moun ECCT ki te patisipe nan sesyon koute ak sondaj sou entènèt nou an. Repons ou yo ap ede nou disène kiyès Bondye ap rele pou vin pwochen Evèk Dyosèz nou an.

Volonte w pou pataje espwa w pou lavni ECCT, panse w sou fòs ak defi nou yo, ak don nou ap chèche nan pwochen evèk nou an te ede nou devlope pwofil nou an ak kesyon entèvyou ki vin apre pou kandida yo. Nou rekonesan pou refleksyon onèt ou ak kòmantè ou yo.

Pandan n ap kenbe moun ki pral disène volonte Bondye pou ECCT ak moun Bondye ka rele nan ECCT kòm pwochen Evèk Dyosèz nou an, nou mande pou w kontinye kenbe travay BTC a nan priyè w yo.

Nan non Jezikri, remèsiman sensè nou ak rekonesans pwofon,

Komite Tranzisyon Bishop pou Legliz Episkopal nan Connecticut


Pwosesis la nan disène ki moun Bondye ap rele yo dwe pwochen Evèk Dyosèz nou an kòmanse avèk nou chak. Evèk nou an pral fè pati kominote nou an, ak wòl yo ap grandi soti nan kalite yo diferan ki fè moute Legliz la Episkopal nan Connecticut.

Soukomite disènman an ap fè sèz sesyon tande atravè Zoom soti nan Out 30 - 23 septanm. Sesyon sa yo yo fèt ankouraje nou pataje soti nan pwòp kontèks inik nou yo ak eksperyans. Nou pral rasanble ansanm pou priye, pataje, ak disène ansanm fòs aktyèl nou yo ak zòn nan kwasans kòm ECCT, osi byen ke kote nou santi Bondye envite nou pwochen. Konvèsasyon apa pou Bondye sa yo pral fòme zo rèl do pwofil Evèk nou an, ki pral devlope an patenarya avèk soukomite pwofil la.

Soukomite disènman an pran angajman pou asire sesyon Tande sa yo espas ki an sekirite kote ou pral santi lib pou pataje ouvètman sou eksperyans ou nan ECCT, pi laj legliz Episkopal la, ak mond nou an. Nenpòt enfòmasyon ki soti nan sesyon sa yo itilize nan pwofil final la oswa lòt kominikasyon BTC yo ap rete anonim.

N ap tann tan nou ansanm pandan n ap priye, koute, pataje, epi disène apèl Bondye a pandan n ap chèche XVI Evèk Dyosèz nou an.